Zacznijmy więc!

Dframe

Dframe to Framework PHP do tworzenia aplikacji internetowych, serwisów API oraz mikroserwisów. Stworzony do szybkiego tworzenia stron posiada wiele przydatnych komponentów takich jak:

Głowne założenie to szybkość budowania aplikacji.
Projekt jest rozwijany przez grupę programistów oraz społecznośc GITHUB. Dframe jest kompatybilny z PHP 7.x.

start.min.jpg

Postawowa Struktura plików

Bootstrap.php - znajdują się globalny dostępne zmienne. Jest to podstawowa klasa która jest dostępna w całym projekcje i jest ładowana na starcie. Dostęp poprzez zmienną $this->baseClass. W przykładowym projecie znajduje się tu przedewyszystkim ładowanie sesji, tokenów i załadowanie bazy danych.

Config - folder zawiera pliki konfiguracyjne w postaci

return [
  'klucz' -> 'Wartość',
  'innyKlucz' => 'Inna Wartość'
];

W naszym przypadku znaduje się jeszcze router.php gdyż przykładowa aplikacja używa Dframe\Router oraz folder view z plikiem smarty.php bo w przykładzie użyliśmy silnik S.M.A.R.T.Y jednak do renderowania html można użyć dowolnego systemu np: Twig, Mustache ewenualnie czysty php

Controller - kluczowym plikiem jest tutaj Controller.php Łączy on ze sobą Router i wymieniony wcześniej $this->baseClass

Uwaga!

 • Każde klasy które są w tym folderze muszą dziedziczyły tą klase bądź klase która się do niej odwołuje extention Controller\Controller
 • Zamiast __construct() używamy metody init() działa ona w takim sam sposób

View - folder ten odpowiada za warstwę widoku niedostępną bezpośrednio z adresu.

 • index.php można dowolnie modyfikować i dopisywać metody które będą dostępne w szablonie przykładem takiego dopisania może być np jakaś klasa autoryzacji. Używając $this->assign('auth', new auth()); W łatwy sposób można np określać wyświetlane treści. W templatce na przykładzie używanego silnika przestawia się sposób {if $auth->isLogin()} Treść Tylko dla zalogowanej osoby {/if}
 • config.php ogólna konfiguracja ewentualnie dostępy do debugowania, nazwa i wersja aplikacji oraz adres pod jakim się znajduje dla dev oraz produkcji
|  composer.json
|  composer.lock
|  LICENSE
|     
+---app
|  |  Bootstrap.php
|  |  
|  +---Config
|  |  |  router.php
|  |  |  
|  |  \---view
|  |      smarty.php
|  |      
|  +---Controller
|  |    Controller.php
|  |    Page.php
|  |    
|  \---View
|    |  Index.php
|    |  View.php
|    |  
|    +---templates
|      |  footer.html.php
|      |  header.html.php
|      |  index.html.php
|      |    
|      +---errors
|      |    404.html.php
|      |    
|      +---page
|         test.html.php
| 
+---vendor
\---web
  |  config.php
  |  index.php
  |  
  +---assets

restful.jpg

Przyjazne linki

W wersji produkcyjnej dla samego nawet bezpieczeństwa warto używać.

RewriteEngine On

#Deny access for hidden folders and files
RewriteRule (^|/)\.([^/]+)(/|$) - [L,F]
RewriteRule (^|/)([^/]+)~(/|$) - [L,F]

# Ustawia folder web jako katalog głowny
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ web/$1

# Przekazuje zapytanie na index.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ web/index.php [QSA,L]
# Ustawia folder web jako katalog głowny
location / {
  root  /home/[project_path]/htdocs/web;
  index index.html index.php index.htm;
  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1 last;
  }
}

# Przekazuje zapytanie na index.php
location ~ .php$ {
  try_files $uri = 404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  #fastcgi_pass unix:/run/php/php7.1-fpm.sock;
  fastcgi_index web/index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
}