Guide

Dodawanie użytkownika można zrobić na wiele sposóbów np encje. Jednak przedstawię tutaj najszybszy sposób z minimalną ilością plików.

Jak mówi sama nazwa MVC zacznijmy od Modelu. Stówrzmy sobie Model pod ścieszką app/Model/Users.php

W jego zawartości umieśćmy.

namespace Model;

/**
 * Class UserModel
 *
 * @package Model
 */
class UserModel extends Model
{
  /**
   * Pobieranie listy użytkowników
   *
   * @return array
   */
  public function getUsers(){
    $results = $this->db->pdoQuery('SELECT * FROM `users`')->results();
    return $this->methodResult(true, ['data' => $results]);
  }
  
  /**
   * Pobranie użytkownika
   *
   * @return array
   */
  public function getUser($userId){
    $result = $this->db->pdoQuery('SELECT * FROM `users` WHERE `users`.`user_id` = ?', [$userId])->result();
    return $this->methodResult(true, ['user' => $result]);
  }
  
  /** 
   * Dodawanie użytkownika do bazy
   * @param array $user
   *
   * @return array
   */
  public function addUser($user)
  {
    $data = [
      'email' => $user['email']
    ];

    try {
      
      /**
       * Rozpoczęcie Transakcji
       */
      $this->db->start();

      $addedId = $this->db->insert('users', $data)->getLastInsertId();
      if (!isset($addedId)) {
        throw new \Exception('Cannot add new user.');
      }

      /**
       * Commit Transakcji
       */
      $this->db->end();

    } catch (\Exception $e) {

      /**
       * Rollback Transakcji
       */
      $this->db->back();
      return $this->methodResult(false, ['response' => $e->messages()]);
    }


    return $this->methodResult(true, ['lastInsertId' => $addedId]);
  }

}

Naszym widokiem w RESTAPI będzie json który jest wbudowany w klasę Dframe\Router\Request Przejdzmy do stowrzenia Controllera pod ścieszką app/Controller/Api/Users.php

namespace Controller\Api;

use Dframe\Router\Response;

/**
 * Class UserController
 *
 * @package Controller\Api
 */
class UserController extends \Dframe\Controller
{
  /**
   * Routing do tego kontrollera ustawimy na api/users
   * @return Response
   */
  public function index()
  {
    switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
      case 'GET':

        $UsersModel = $this->loadModel('Users');
        $users = $UsersModel->getUsers();
        
        $data = ['users' => []]
        foreach($users as $key => $user) {
          $data[] = [
            'id' => $user['user_id'],
            'email' => $user['user_email'],
        }
        
        return Response::renderJSON(['code' => 200, 'data' => $data])->status(200);
        break;

      case 'POST':

        $errors = [];
        if (!isset($_POST['email']) OR empty($_POST['email'])) {
          $errors['email'] = 'Nie podano adres email.';
        }

        /**
         * W tym miejscu możemy wstawć wszelkie walidacje.
         */

        if (!empty($errors)) {
          return Response::renderJSON(['code' => 400, 'message' => 'Invalid params', 'errors' => $errors])->status(400);
        }

        $data = [
          'email' => (isset($_POST['email'])) ? htmlspecialchars($_POST['email']) : '',
        ];

        $UsersModel = $this->loadModel('Users');

        try {

          $addUser = $UsersModel->addUser($data);
          if (!isset($addUser) OR $addUser['return'] !== true) {
            throw new \Exception('Error model...');
          }

          if (!is_numeric($addUser['lastInsertId']) OR $addUser <= 0) {
            throw new \Exception('Invalid id.');
          }

        } catch (\Exception $e) {
          return Response::renderJSON(['code' => 500, 'message' => 'Internal Error'])->status(500);
        }

        return Response::renderJSON(['code' => 200, 'response' => 'Account Created.', 'data' => ['user' => ['id' => $addUser['lastInsertId']]]])->status(200);
        break;

    }
    return Response::renderJSON(['code' => 405, 'message' => 'Method not allowed.'])->status(405);
  }


  /**
   * Routing do tego kontrollera ustawimy na api/users/:userId
   *
   * @return Response
   */
  public function one()
  {
    switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {

      case 'GET':

        $UsersModel = $this->loadModel('Users');
        $user = $UsersModel->getUser($_GET['userId']);
        if (is_null($user['data'])) {
          return Response::renderJSON(['code' => 404, 'message' => 'User not found.']])->status(404);
        }
        
        $data = [
          'user' => [
            'id' => $user['user_id']
            'email' => $user['user_email']
          ]
        ];

        return Response::renderJSON(['code' => 200, 'data' => $data])->status(200);
        break;


    }
    
    return Response::renderJSON(['code' => 405, 'message' => 'Method not allowed.'])->status(405);
  }

}

Teraz już do poprawnego działania potrzebujemy tylko odpowiedniego Routingu. W pliku app/Config/router.php, do naszego routingu musimy dodać odpowiednie adresowanie.

'routes' => [

  /** ... */
  
  'api/users' => [
    'api/users',
    'task=api,users&action=index',
  ],

  'api/users/:userId' => [
    'api/users/[userId]/',
    'task=api,users&action=index',
    'userId' => '([0-9]+)',
  ]

]
Edit page (Guide/basic-rest-api)