Guide

Prosta autoryzacja

Zacznijmy od stworzenia encji w której będziemy przechowywać dane o użytkowniku. Ważnymi w tej klasie metodami pomocniczymi są isLogged() który w przypadku wywołania z parametrem w konstuktorze ustawa nam wartość logiczną true/false. Stworzymy go jako moduł by w późniejszym czasie można było go rozbudować.

modules/Users/src/Entity/UserEntity.php

<?php

/**
 * Project Name
 * Copyright (c) Firstname Lastname
 *
 * @license http://yourLicenceUrl/ (Licence Name)
 */
 
namespace Modules\Users\Entity\Users;

/**
 * Class User
 *
 * @package Modules\Users\Entity\Users
 */
class UserEntity
{

  /**
   * @var int
   */
  protected $id;

  /**
   * @var string
   */
  protected $username;

  /**
   * @var string
   */
  protected $email;

  /**
   * @var string
   */
  protected $lastActive;

  /**
   * @var bool
   */
  private $isLogged = false;


  /**
   * User constructor.
   *
   * @param null $id
   */
  public function __construct($id = null)
  {
    if (isset($id) and !empty($id)) {
      $this->isLogged = true;
      $this->setId($id);
    }
  }

  /**
   * @return bool
   */
  public function isLogged()
  {
    return $this->isLogged;
  }

  /**
   * @param $id
   */
  public function setId($id)
  {
    $this->id = $id;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getUsername()
  {
    return $this->username;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getEmail()
  {
    return $this->email;
  }

  /**
   * @param $username
   */
  public function setUsername($username)
  {
    $this->username = $username;
  }

  /**
   * @param $email
   */
  public function setEmail($email)
  {
    $this->email = $email;
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function getData()
  {
    return [
      'id' => $this->id,
      'email' => $this->email
    ];
  }
}

Gdy stworzymy Encje w folderze modules/users/src/ tworzymy plik Modules.php

modules/users/src/Modules.php

<?php

namespace Users;

use Dframe\Modules\ManagerModule;

class Module extends ManagerModule
{

  public function boot()
  {
  }


  public function register()
  {
  }

}

Do Composer.json należy dodać namespace \\Modules\\Users\\

"autoload": {
  "psr-4": {
    "": "app/",
    "Modules\\Users\\": "modules/users/src",
  }
}

Oraz do app/Bootstrap.php należy dodać

$this->providers['modules'] = [
  \Modules\Users\Module::class
];

  

Następnie musimy stworzyć config w którym ustawimy dane do logowania. Ten już stworzymy w głównym folderze aplikacji.

app/Config/users.php

<?php 

return [
  'users' => [
    [
      'id' => 1,
      'username' => '__Login__',
      'password' => '__Password__For_Example_MD5__'
    ]
  ]
];

Na końcu stworzmy nasz kontroler do logowania

app/Controller/User.php

<?php

namespace Controller;

use Dframe\Config;

class UserController extends \Controller\Controller
{
  /**
   * @return mixed
   */
  public function login()
  {

    if (isset($_POST) and !empty($_POST)) {

      if (!$this->baseClass->token->isValid('loginToken', (isset($_POST['token']) ? $_POST['token'] : null),
        true)) {
        return $this->baseClass->msg->add('e', 'Formularz wygasł.', 'page/login');
      }

      $UsersConfig = Config::load('users');

      foreach ($UsersConfig->get('users') as $key => $value) {
        if ($value['username'] == $_POST['username'] AND $value['password'] == md5($_POST['password'])) {
          $this->baseClass->session->register();
          $this->baseClass->session->set('id', $value['id']);
          $this->baseClass->session->set('username', $value['username']);
          return $this->router->redirect('page/index');
        }
      }

      return $this->baseClass->msg->add('e', 'Not Found', 'page/login');

    }

    return $this->router->redirect('page/login');
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function logout()
  {
    $this->baseClass->session->end();
    // Usuwanie cookie z last page
    unset($_COOKIE['currentPage']);
    setcookie("currentPage", "", time() - 3600, "/");
    return $this->router->redirect('page/login');
  }

}

Gdy już stworzymy kontroler który nam ustawia dane do sesji użymy

app/Controller/Page.php

<?php

 /**
 * Project Name
 * Copyright (c) Firstname Lastname
 *
 * @license http://yourLicenceUrl/ (Licence Name)
 */
 
 namespace Controller;

class PageController extends \Controller\Controller
{
  /**
   * @return mixed
   */
  public function login()
  {

    $User = new \Modules\Users\Entity\User($this->baseClass->session->get('id', 0));
    if ($User->isLogged() !== true) { // Sprawdzany czy użytkownik jest zalogowany
      $View = $this->loadView('Index');

      $loginToken = $this->baseClass->token->get('loginToken'); // Generowanie tokena Zabezpieczającego kontroler logowania
      $View->assign('loginToken', $loginToken);
      return $View->render('page/login');
    }
    
    

    return $this->router->redirect('');
  }

}

Teraz czas na abstrakcyjną klasę która będzie naszym middleware'm i będzie sprawdzała czy osoba jest zalogowana.

app/Controller/AbstractAuthController.php

<?php

/**
 * Project Name
 * Copyright (c) Firstname Lastname
 *
 * @license http://yourLicenceUrl/ (Licence Name)
 */
 
namespace Controller;

abstract class AbstractAuthController extends \Controller\Controller
{
  
  /**
   * @var \Modules\Users\Entity\User
   */
  protected $User;

  /**
   * @return mixed
   */
  public function init()
  {
    $currentPage = (isset($_SERVER['HTTPS']) ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
    @setcookie("currentPage", $currentPage, 0, '/');
    
    /** 
     * Sprawdzamy czy istenije sesja
     */
    if ($this->baseClass->session->authLogin() != true) {
      return $this->router->redirect('page/login');
    }
    
    $this->User = new \Modules\Users\Entity\User($this->baseClass->session->get('id', 0));
    $this->User->setUsername($this->baseClass->session->get('username'));
  }


}

Teraz przykłądowa klasa która będzie objęta naszą abstrakcyjną klasą

app/Controller/Panel/Services.php

<?php

/**
 * Project Name
 * Copyright (c) Firstname Lastname
 *
 * @license http://yourLicenceUrl/ (Licence Name)
 */

namespace Controller\Panel\Services;

use Dframe\Router\Response;

/**
 * Here is a description of what this file is for.
 *
 */
class ServicesController extends \Controller\AbstractAuthController
{

  /**
   * @return mixed
   */
  public function index()
  {
    $View = $this->loadView('Index');
    $View->assign('urls', [
      'services' => $this->router->makeUrl('api/panel/services'),
    ]);

    return Response::Create($View->fetch('services/index'))->status(200);
  }
Edit page (Guide/adding-a-simple-authentication/overview)