Buffer

Stworzenie buforu pozwala nam stworzyć kolejkowanie maili dzięki czemu możemy wraz z dframe/database ustawić by był limit wysyłanych maili na godzinę. W tym celu gdy posiadamy już pobranego i zainstalowanego frameworka, tworzymy model o nazwie mail.php

Model/Mail.php

<?php

namespace Model;

use Dframe\Config;
use Dframe\MyMail\MyMail;

class MailModel extends Model
{

  /**
   * @var array
   */
  protected $buffer;

  /**
   * Init function
   */
  public function init()
  {
    $this->buffer = [];
  }


  /**
   * @param array $whereObject
   *
   * @return init
   */
  public function mailsCount($whereObject = [])
  {

    $query = $this->db->prepareQuery('SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `mails`');
    $query->prepareWhere($whereObject);

    $row = $this->db->pdoQuery($query->getQuery(), $query->getParams())->result();
    return $row['count'];
  }


  /**
   * @param int  $start
   * @param int  $limit
   * @param array $whereObject
   * @param string $order
   * @param string $sort
   *
   * @return array
   */
  public function mails($start, $limit, $whereObject, $order = 'id', $sort = 'DESC')
  {

    $query = $this->db->prepareQuery(
      'SELECT mail.*, 
         `users`.`id`
       FROM mail 
       LEFT JOIN users ON `mail`.`mail_address` = `users`.`email`'
    );
    $query->prepareWhere($whereObject);
    $query->prepareOrder($order, $sort);
    $query->prepareLimit($limit, $start);

    $results = $this->db->pdoQuery($query->getQuery(), $query->getParams())->results();
    return $this->methodResult(true, ['data' => $results]);
  }

  /**
   * @param array $address
   * @param string $subject
   * @param string $body
   * @param string $sender
   * @param array $attachmentsIds
   *
   * @return array
   */
  public function addToBuffer(array $address, $subject, $body, $sender = '', array $attachmentsIds = [])
  {

    $DateUTC = new \DateTime("now", new \DateTimeZone("UTC"));

    $mailEntry = [
      'mail_name' => $address['name'],
      'mail_address' => $address['mail'],
      'mail_subject' => $subject,
      'mail_enqueued' => time(),
      'mail_body' => $body,
      'mail_sender' => $sender,
      'mail_status' => 0,
      'mail_buffer_date' => $DateUTC->format('Y-m-d H:i:s')
    ];

    //if($attachment != false){
    //  $mailEntry['mail_attachments_ids'] = $attachmentsIds;
    //}

    $this->buffer[] = $mailEntry;

    return $this->methodResult(true);
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function execute()
  {
    //Pusty
    if (count($this->buffer) == 0) {
      return $this->methodResult(false, ['response' => 'Buffer is empty']);
    }

    $i = 0;
    try {

      foreach ($this->buffer as $key => $value) {

        $buffer = [
          'mail_name' => $value['mail_name'],
          'mail_address' => $value['mail_address'],
          'mail_subject' => $value['mail_subject'],
          'mail_enqueued' => $value['mail_enqueued'],
          'mail_body' => $value['mail_body'],
          'mail_sender' => $value['mail_sender'],
          'mail_status' => $value['mail_status'],
          'mail_buffer_date' => $value['mail_buffer_date']
        ];

        $insertResult = $this->db->insert('mails', $buffer, true)->getLastInsertId();
        if ($insertResult > 0) {
          throw new Exception("Filed to add mail", 1);
        }

        // Adding attachments do mysql
        // if (isset($buffer['mail_attachments_ids'])){

        //   $attachments = array();
        //   foreach ($buffer['mail_attachments_ids'] as $key2 => $value2) {
        //     $attachments[] = array(
        //       'mail_id' => $insertResult,
        //       'file_id' => $value['mail_attachments_ids']
        //     );
        //   }

        //   $insertAttachmentsResult = $this->db->insertBatch('mails_attachments', $attachments)->getLastInsertId();
        //   if(count($insertAttachmentsResult)){
        //     throw new Exception("Filed to add attachment", 1);
        //   }
        // }

        $i++;
      }

    } catch (Exception $e) {
      return $this->methodResult(false, ['response' => $e->getMessage()]);
    }

    if (!count($i)) {
      return $this->methodResult(false, ['response' => 'Unable to add mails to spooler']);
    }

    $this->buffer = [];
    return $this->methodResult(true);
  }

  /**
   * @param int $amount
   *
   * @return mixed
   */
  public function sendMails($amount = 20)
  {

    $amount = (int)$amount;
    if ($amount <= 0) {
      return $this->methodResult(false, 'Incorrect amount');
    }

    $emailsToSend = $this->db->pdoQuery(
      'SELECT * 
       FROM `mails` WHERE `mail_status` = ?
       ORDER BY `mail_enqueued` ASC
       LIMIT ?', ['0', $amount])->results();

    $data = ['sent' => 0, 'failed' => 0, 'errors' => []];
    $return = true;

    $MyMail = new MyMail();
    $MyMail->mail->isSMTP();
    $MyMail->mail->SMTPOptions = [
      'ssl' => [
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => true
      ]
    ];
    //$MyMail->mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing)
    // 1 = errors and messages
    // 2 = messages only
    $MyMail->mail->SMTPSecure = false;

    foreach ($emailsToSend as $email) {

      $DateUTC = new \DateTime("now", new \DateTimeZone("UTC"));
      try {

        //$mailsAttachments = $this->db->pdoQuery('SELECT * FROM `mails_attachments` LEFT JOIN files ON mails_attachments.file_id = files.file_id WHERE mail_id = ?', array($email['mail_id']))->results();
        //if (count($mailsAttachments) > 0) {

        //foreach ($mailsAttachments as $key => $attachment) {
        //
        //  $FileStorage = new \Dframe\FileStorage\Storage($this->loadModel('FileStorage/Drivers/DatabaseDriver'));
        //
        //  $sourceAdapter = $attachment['file_adapter'].'://'. $attachment['file_path'];
        //
        //  if ($FileStorage->manager->has($sourceAdapter)) {
        //    // Retrieve a read-stream
        //    $stream = $FileStorage->manager->readStream($sourceAdapter);
        //
        //    $contents = stream_get_contents($stream);
        //    $MyMail->mail->addStringAttachment($contents, end(explode('/', $attachment['file_path'])));
        //    fclose($stream);
        //
        //  } else {
        //    throw new \Exception("Brak załacznika", 1);
        //  }
        //
        //
        //}

        //}

        $addAddress = ['mail' => $email['mail_address'], 'name' => $email['mail_name']];
        $sendResult = $MyMail->send($addAddress, $email['mail_subject'], $email['mail_body']);

        $this->db->update('mails', ['mail_sent' => time(), 'mail_status' => '1', 'mail_send_date' => $dateUTC->format('Y-m-d H:i:s')], ['mail_id' => $email['mail_id']]);
        $data['sent']++;


      } catch (\Exception $e) {
        $data['errors'][] = $e->getMessage();
      }

      if (!isset($sendResult)) {
        $data['failed']++;
        $return = false;
        continue;
      }

    }

    //var_dump($data);
    return $this->methodResult($return, $data);
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function clear()
  {
    $this->db->truncate('mails');
    return $this->methodResult(true);
  }

}

Cron jest odpalany z poziomu konsoli, służy do cyklicznego sprawdzania czy jest coś do wysłania. Jeśli natrafi na wpis w bazie z mailem to postara się go nam wysłać.

bin/SmallCron.php

<?php
use Dframe\Router\Response;

set_time_limit(0);
ini_set('max_execution_time', 0);
date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');

require_once __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';
require_once __DIR__ . '/../../web/config.php';

/**
 * Self Aonymous Cron class
 */
return (new class() extends \Dframe\Cron\Task
{

  /**
   * @return Response
   */
  public function init()
  {
    $cron = $this->inLock('mail', [$this->loadModel('Mail'), 'sendMails'], []);
    if ($cron['return'] == true) {
      $mail = $cron['response'];
      return Response::renderJSON(['code' => 200, 'message' => 'Cron Complete', 'data' => ['mail' => ['data' => $mail['response']]]]);
    }

    return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Cron in Lock'])->status(403);

  }
}
)->init()->display();

Ostatnim naszym elementem jest kod dodający do bazy. Metoda $MailModel->addToBuffer służy do zbierania listy mailingowej a następnie po skończeniu wykonujemy $MailModel->execute która dodaje do bazy listę i ją kolejkuje.

$MailModel = $this->loadModel('Mail');
$MailModel->addToBuffer(['name' => 'NameRespondent', 'mail' => 'respondent@Email_respondent'], 'Subjectname', $body);
$execute = $mailModel->execute();
Edit page (Buffer)

Dframe/myMail