Configuration

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/database

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/database/releases

Konfiguracja

Dane dla Dframe powinny znajdować się w pliku app/boostrap.php. Zawiera on biblioteki i zmienne przekazywane do całej aplikacji poprzez zmienną $this->baseClass. W pliku web/config.php podaje się wartości CONST

use Dframe\Database\Database;
use \PDO;

try {
  $dbConfig = [
    'host' => DB_HOST,
    'dbname' => DB_DATABASE,
    'username' => DB_USER,
    'password' => DB_PASS
  ];
  
  // Debug Config 
  $config = [
    'logDir' => APP_DIR . 'View/logs/',
    'attributes' => [
      PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8", 
      //PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_SILENT, // Set pdo error mode silent
      PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, // If you want to Show Class exceptions on Screen, Uncomment below code 
      PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => true, // Use this setting to force PDO to either always emulate prepared statements (if TRUE), or to try to use native prepared statements (if FALSE). 
      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC // Set default pdo fetch mode as fetch assoc
    ]
  ];
  
  /**
  * Method #1 
  */ 
  $dsn = [
    'host' => DB_HOST,
    'dbname' => DB_DATABASE,
    'dbtype' => 'mysql'
  ];
  $db = new Database($dsn, DB_USER, DB_PASS, $config);
  
  /**
  * Method #2
  */ 
  //$db = new Database('mysql:host='.DB_HOST.';dbname=' . DB_DATABASE . ';port=3306', DB_USER, DB_PASS, $config);
  
  $db->setErrorLog(false); // Debug
 
}catch(\Exception $e) {
  echo 'The connect can not create: ' . $e->getMessage(); 
  exit();
}
Edit page (Configuration)