Chunks

WhereChunk

Tak zwane kawałki, Pomocne do przeszukiwania/filtrowania danych w bazie. Gdy tworzymy zapytanie do bazy dorzucamy różne ograniczenia WHERE za pomocą chunków możemy prościej i mniejszą ilością kodu dodawać bądź usuwać parametry doklejane do WHERE

app/Controller/UsersController.php

namespace Controller;

use Dframe\Config;
use Dframe\Database\WhereChunk;
use Dframe\Database\WhereStringChunk;
use Dframe\Router\Response;

class UsersController extends \Controller\Controller
{  
  /**
   * @return mixed
   */
  public function index()
  {
    $UserModel = $this->loadModel('Users');
    $View = $this->loadView('Index');
    return $View->render('users/index');
  }
    
  /**
   * List users
   *
   * @return mixed
   */
  public function users()
  {
    $UserModel = $this->loadModel('Users');
    
    switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
      case 'POST':
        //Some Method
        break;

      case 'GET':
        
        $limit = $_GET['limit'] ?? '30';
        $start = $_GET['start'] ?? '0';
        
        $where = [];
        $params = [
          'order' => 'users.user_id', 
          'sort' => 'ASC'
        ];

        if (isset($_GET['search']['username'])) {
          $where[] = new WhereChunk('`users`.`username`', '%' . $_GET['search']['username'] . '%', 'LIKE');
        }

        $users = $UserModel->getUsers($where, $params, $limit, $start);
          
        $data = [];
        foreach ($users['data'] as $key => $user) {
          $data['id'] = $user['user_id'];
          $data['first_name'] = $user['user_first_name'];
          $data['last_name'] = $user['user_last_name'];
        }
           
        return Response::renderJSON(['code' => 200, 'data' => ['users' => ['data' => $data]]], 200);
        break;
    }

    return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Method Not Allowed'])
      ->headers(['Allow' => 'GET, POST'])
      ->status(403);
  }
}

app/Model/UserModel.php

namespace Model;
  
class UsersModel extends \Model\Model
{
  /**
   * @param array $whereObject
   * @param string $order
   * @param string $sort
   *
   * @return array
   */
  public function getUsers($whereObject, $params = ['order' => 'users.id', 'sort' => 'DESC'], $limit = 30, $start = 0)
  {
  
    $query = $this->db->prepareQuery('SELECT * FROM users');
    $query->prepareWhere($whereObject);
    $query->prepareOrder($params['order'], $params['sort']);
    $query->prepareLimit($limit);
    $query->prepareStart($start);
  
    $results = $this->db->pdoQuery($query->getQuery(), $query->getParams())->results();
 
    return $this->methodResult(true, ['data' => $results]);
  }

W przypadku wywołania $_POST do podstawowego zapytania zostanie doklejony warunek. Wszystkie parametry automatycznie są bindowane do PDO więc nie musimy już oto matwić.

WhereStringChunk

Ciekawszą i częściej w praktyce wykorzystywaną klasą jest WhereStringChunk daje ona nam dużo większne możliwości niż zwykłe WhereChunk

$where = [];
$where[] = new \Dframe\Database\WhereStringChunk('col_id > ?', ['1']);

albo

$where[] = new \Dframe\Database\WhereStringChunk('col_name LIKE ?', ['%name%']);

HavingStringChunk

$having = [];
$having[] = new \Dframe\Database\HavingStringChunk('col_name = ?', ['example']);

$query = $this->db->prepareQuery('SELECT * FROM users');
$query->prepareGroupBy('name');
$query->prepareHaving($having);
Edit page (Chunks)