Chunks

WhereChunk

Tak zwane kawałki, Pomocne do przeszukiwania/filtrowania danych w bazie. Gdy tworzymy zapytanie do bazy dorzucamy różne ograniczenia WHERE za pomocą chunków możemy prościej i mniejszą ilością kodu dodawać bądź usuwać parametry doklejane do WHERE

app/Controller/UsersController.php

namespace Controller;

use Dframe\Config;
use Dframe\Database\WhereChunk;
use Dframe\Database\WhereStringChunk;
use Dframe\Router\Response;

class UsersController extends Controller
{

  /**
   * @return mixed
   */
  public function index()
  {
    $userModel = $this->loadModel('Users');
    $view = $this->loadView('Index');
    
    return $view->render('users/index');
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function lists()
  {
    switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
      case 'POST':
        //Some Method
        break;

      case 'GET':
        $order = ['users.user_id', 'ASC'];
        $where = [];

        if (isset($_GET['search']['username'])) {
          $where[] = new WhereChunk('`users`.`username`', '%' . $_GET['search']['username'] . '%', 'LIKE');
        }

        $users = $userModel->getUsers($where, $order[0], $order[1]);
        return Response::renderJSON(['code' => '200', 'data' => ['users' => ['data' => $users]]], 200);
        break;
    }

    return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Method Not Allowed'])
      ->headers(['Allow' => 'GET, POST'])
      ->status(403);
  }
}

app/Model/UserModel.php

<?php
namespace Model;

class UserModel extends Model
{

  /**
   * @param    $whereObject
   * @param string $order
   * @param string $sort
   *
   * @return mixed
   */
  public function getUsers($whereObject, $order = 'users.id', $sort = 'DESC')
  {

    $query = $this->db->prepareQuery('SELECT * FROM users');
    $query->prepareWhere($whereObject);
    $query->prepareOrder($order, $sort);

    $results = $this->db->pdoQuery($query->getQuery(), $query->getParams())->results();

    return $this->methodResult(true, ['data' => $results]);
  }
}

W przypadku wywołania $_POST do podstawowego zapytania zostanie doklejony warunek. Wszystkie parametry automatycznie są bindowane do PDO więc nie musimy już oto matwić.

WhereStringChunk

Ciekawszą i częściej w praktyce wykorzystywaną klasą jest WhereStringChunk daje ona nam dużo większne możliwości niż zwykłe WhereChunk

$where = []
$where[] = new \Dframe\Database\WhereStringChunk('col_id > ?', ['1']);

albo

$where[] = new \Dframe\Database\WhereStringChunk('col_name LIKE ?', ['%name%']);
Edit page (Chunks)